Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w ReCredit sp. z o. o.

 1. Cel Polityki

  1. Głównym celem Polityki jest m.in.:
   1. Wskazanie zasad ochrony prywatności obowiązujących na stronie internetowej Spółki www.recredit.pl
   2. Opisanie zasad korzystania z plików cookies.
 2. Postanowienia ogólne i terminologia

  1. Pojęcia użyte w Polityce mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w niniejszym paragrafie:
   1. Polityka – Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w ReCredit sp. z o. o.;
   2. Pracownik – Osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką;
   3. Spółka – spółka działająca pod firmą ReCredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, telefon 221 333 299. NIP: 5213714714 REGON: 363175675, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, , KRS 0000590382, Kapitał zakładowy w wysokości 200.000 zł;
   4. Strona internetowa – strona internetowa Spółki w witrynie www.recredit.pl
   5. Ustawa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.poz. 1182 ze zm.);
   6. Użytkownik – osoba korzystająca, odwiedzająca Stronę internetową, będąca zarówno potencjalnym Klientem Spółki jak i Klientem już zarejestrowanym.
  2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych dostępnych na stronie internetowej są przechowywane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności w Ustawie.
 3. Zasady ochrony prywatności na stronie internetowej

  1. Spółka szanuje prywatność Użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo ich danych w każdym momencie korzystania ze strony internetowej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami technicznymi i właściwymi przepisami prawa w szczególności zgodnie z Ustawą.
  2. Poniższe zasady obejmują wyjaśnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej.
  3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Spółka.
 4. Informacje pozyskiwane przez Spółkę za pośrednictwem strony internetowej

  1. Spółka zbiera dane zawarte we wniosku o zawarcie umowy wyłącznie w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy, w tym także w przypadkach określonych w ust. 4 poniżej. Dane te mogą obejmować:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres e-mail;
   3. numer telefonu komórkowego;
   4. data urodzenia;
   5. PESEL;
   6. Adres korespondencyjny;
   7. Seria i numer dowodu osobistego;
   8. Dochód netto;
   9. Suma rat;
   10. Suma limitów;
   11. Pozostałe wydatki;
   12. Liczba osób w gospodarstwie domowym;
   13. Dane dotyczące zatrudnienia (przy składaniu wniosku o zawarcie umowy);
   14. Dodatkowe informacje – jak m.in. cel pożyczki, wykształcenie, stan cywilny.
  2. Spółka może zwrócić się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych dokumentów, w celu potwierdzenia informacji zawartych we wniosku o zawarcie umowy – dane te szczegółowo wskazuje umowa zawierana ze Spółka.
  3. Dane określone w ust. 2 powyżej udostępniane przez Użytkowników są chronione.
  4. Dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone i przetwarzane podczas aktywności na stronie internetowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę nie dłużej niż jest to niezbędne dla wykonania umowy zawartej ze Spółką oraz wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami Ustawy bądź innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej polegać będzie na:
   1. zbieraniu danych dotyczących wizyt(y) Użytkownika na stronie internetowej oraz wykorzystywanych przez niego zasobów. Gromadzone informacje obejmują dane dotyczące:
    1. lokalizacji Użytkownika lub sprzętu, z którego odwiedza stronę;
    2. numeru IP;
    3. czynności wykonywanych przez Użytkownika na stronie;
   2. czasu reakcji Użytkownika na stronie.
   3. zbieraniu danych z formularzy wypełnianych na stronie internetowej przez Użytkowników, w tym podczas rejestracji w celu otrzymania informacji oraz składania wniosku o zawarcie umowy;
   4. zbieraniu danych Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się Pracownikiem Spółki za pośrednictwem strony internetowej.
 5. Korzystanie z plików cookies

  1. W zależności od ustawień komputera, z którego Użytkownik będzie korzystał w trakcie wizyty na stronie internetowej na komputerze tym mogą być zapisane tzw. Pliki cookies.
  2. Pliki cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług na stronie internetowej oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług.
  3. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.
  4. Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na stronie internetowej.
  5. W dostępnych przeglądarkach internetowych jest możliwość zablokowania zapisu plików cookies na komputerze, jednak w takim przypadku, niektóre funkcje na stronie internetowej mogą nie działać poprawnie lub być niedostępne.
  6. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, z których korzysta Użytkownik m.in.:
   1. w przeglądarce Internet Explorer;
   2. w przeglądarce Mozilla Firefox;
   3. w przeglądarce Chrome;
   4. w przeglądarce Opera.
 6. Korzystanie z informacji dostarczonych przez Użytkowników

  1. Informacje dostarczone przez Użytkownika są rejestrowane elektronicznie i mogą zostać wykorzystane w następujących celach:
   1. zweryfikowania tożsamości Użytkownika, a następnie
   2. przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej z wykorzystaniem informacji dostarczonych we wniosku o zawarcie umowy;
   3. bieżącego kontaktu z Użytkownikiem;
   4. realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem;
   5. zapobiegania przestępstwom oszustwa, prania brudnych pieniędzy i innej działalności przestępczej.
  2. Podmiotami, które oprócz Spółki będą mogły mieć dostęp do danych Użytkownika są podmioty:
   1. wchodzące w skład Grupy,
   2. współpracujące ze Spółką w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej;
   3. którym udostępnienie danych nastąpiło na podstawie odrębnie udzielonych przez Użytkownika zgód.
  3. Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywać wiadomości zawierających informacje handlowe od Spółki lub podmiotów wskazanych w ust. 2 powyżej, ma możliwość odmowy, poprzez kliknięcie na LINK, który również zamieszczany będzie każdorazowo w przesłanej wiadomości e-mail.
  4. W przypadku, gdy po uprzednio udzielonej zgodzie „marketingowej”, Użytkownik zdecyduje o jej wycofaniu, Spółka po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody, usunie dane Użytkownika z list mailingowych prowadzonych przez Spółkę oraz wystąpi o usunięcie danych tej osoby z list mailingowych podmiotów, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 7. Ujawnianie danych Użytkowników podmiotom trzecim

  1. Dane Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek ich udostępnienia wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź ich udostępnienie nastąpi na podstawie umowy zapewniającej ich ochronę zgodnie z Ustawą.
  2. Podmiotami, które będą mogły mieć dostęp do danych Użytkowników są
   1. podmioty wchodzące w skład Grupy lub
   2. podmioty współpracujące ze Spółką w ramach świadczonych usług za pośrednictwem strony internetowej.
 8. Postanowienie końcowe

  1. Użytkownik ma prawo dostępu do zgromadzonych przez Spółkę danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. W przypadku wszelkich pytań, wniosków, uwag, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się ze Spółką za pośrednictwem
   1. poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@recredit.pl.
   2. telefonicznie pod numer: 221 333 299.
  3. O zmianie Polityki Spółka powiadamia poprzez zamieszczenie Polityki na stronie internetowej Spółki.
  4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Polityki równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji.
  5. Polityka wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Spółki.